MASTER OT J062954.27+253911.7 , the SIMBAD biblio

2014ATel.6027....1B - The Astronomer's Telegram, 6027, 1 (2014)

Two New Cataclysmic Variables by MASTER.

BALANUTSA P., LIPUNOV V., DENISENKO D., GORBOVSKOY E., TIURINA N., KORNILOV V., SHATSKIY N., CHAZOV V., KUZNETSOV A., VLADIMIROV V., YECHEISTOV V., YURKOV V., SERGIENKO Y., VARDA D., SINYAKOV E., GABOVICH A., IVANOV K., YAZEV S., BUDNEV N., KONSTANTINOV E., CHUVALAEV O., POLESHCHUK V., GRESS O., PARKHOMENKO A., TLATOV A., DORMIDONTOV D., SENIK V., KRUSHINSKY V., ZALOZHNIH I., POPOV A., BOURDANOV A., PODVOROTNY P., SHUMKOV V., SHURPAKOV S., LEVATO H., SAFFE C., MALLAMACI C., LOPEZ C. and PODEST F.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 2

goto View the reference in ADS


2020.12.03-21:45:00

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact