GALEX J011539.6+381751 , the SIMBAD biblio

2013ATel.5374....1D - The Astronomer's Telegram, 5374, 1 (2013)

Three OTs of different types detected by MASTER.

DENISENKO D., BALANUTSA P., LIPUNOV V., GORBOVSKOY E., TIURINA N., KORNILOV V., SHATSKIY N., CHAZOV V., KUZNETSOV A., YECHEISTOV V., VLADIMIROV V., YURKOV V., SERGIENKO Y., VARDA D., SINYAKOV E., GABOVICH A., IVANOV K., YAZEV S., BUDNEV N., KONSTANTINOV E., CHUVALAEV O., POLESHCHUK V., GRESS O., FROLOVA A., KRUSHINSKY V., ZALOZHNIH I., POPOV A., BOURDANOV A., PARKHOMENKO A., TLATOV A., DORMIDONTOV D., SENIK V., PODVOROTNY P., SHUMKOV V., SHURPAKOV S., LEVATO H., SAFFE C., MALLAMACI C., LOPEZ C. and PODEST F.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 8

goto View the reference in ADS


2019.08.18-22:11:13

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact