sim


Query : sim

Number of rows : 232
N Identifier catalog id Otype ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mag U Mag B Mag V Mag R Mag I Sp type #ref
1850 - 2022
#notes
1 SIM 4 SIM 4 ISM 02 41.8 +61 56           ~ 1 0
2 SIM 5 SIM 5 ISM 02 49.8 +59 44           ~ 1 0
3 SIM 6 SIM 6 ISM 02 58.8 +60 32           ~ 1 0
4 SIM 13 SIM 13 Rad 23 14.8 +60 11           ~ 3 1
5 SIM 20 SIM 20 ISM 00 20.7 +59 18           ~ 2 0
6 SIM 21 SIM 21 ISM 00 21.9 +61 43           ~ 2 0
7 SH 2-188 SIM 22 PN 01 30 33.1778575512 +58 24 50.325485868   17.424 17.447 17.398 17.376 DAO.6 99 1
8 SIM 23 SIM 23 ISM 02 51.7 +62 13           ~ 2 0
9 SIM 24 SIM 24 Rad 03 03.1 +60 30           ~ 1 0
10 SIM 25 SIM 25 Rad 04 04.1 +51 18           ~ 1 0
11 SIM 26 SIM 26 Rad 04 11.4 +51 08           ~ 1 0
12 SIM 27 SIM 27 Rad 04 19.0 +58 16           ~ 1 0
13 SIM 28 SIM 28 Rad 04 19.5 +53 09           ~ 1 0
14 SIM 29 SIM 29 Rad 04 30.8 +52 41           ~ 1 0
15 SIM 30 SIM 30 Rad 04 56.0 +47 24           ~ 1 0
16 SIM 31 SIM 31 Rad 04 55.2 +26 10           ~ 1 0
17 SIM 32 SIM 32 Rad 04 58.7 +47 57           ~ 1 0
18 SIM 33 SIM 33 Rad 06 08.5 +21 37           ~ 1 0
19 NAME Lower's Nebula SIM 34 HII 06 08 44 +15 40.5           ~ 32 0
20 SIM 35 SIM 35 Rad 06 12.3 +18 02           ~ 1 0
21 SIM 36 SIM 36 Rad 06 12.5 +17 58           ~ 1 0
22 SIM 37 SIM 37 Rad 06 12.6 +18 00           ~ 1 0
23 SIM 38 SIM 38 Rad 06 15.5 +22 25           ~ 1 0
24 SIM 39 SIM 39 Rad 06 16.2 +22 17           ~ 1 0
25 SIM 40 SIM 40 Rad 06 16.9 +22 31           ~ 1 0
26 SIM 41 SIM 41 Rad 06 19.1 +23 06           ~ 1 0
27 SIM 42 SIM 42 Rad 06 22.0 +23 02           ~ 1 0
28 SIM 43 SIM 43 Rad 19 46.6 +25 21           ~ 1 0
29 SIM 44 SIM 44 Rad 19 47.4 +28 12           ~ 1 0
30 SIM 45 SIM 45 Rad 19 49.1 +26 51           ~ 1 0
31 SIM 46 SIM 46 Rad 19 57.2 +38 38           ~ 1 0
32 SIM 47 SIM 47 Rad 20 01.5 +35 30           ~ 1 0
33 SIM 48 SIM 48 Rad 20 03.3 +43 47           ~ 1 0
34 SIM 49 SIM 49 Rad 20 03.5 +40 47           ~ 1 0
35 SIM 50 SIM 50 Rad 20 04.8 +34 45           ~ 1 0
36 SIM 51 SIM 51 Rad 20 06.5 +35 44           ~ 1 0
37 SIM 52 SIM 52 Rad 20 09.5 +40 51           ~ 1 0
38 SIM 53 SIM 53 Rad 20 10.1 +38 58           ~ 1 0
39 SIM 54 SIM 54 Rad 20 11.4 +41 58           ~ 1 0
40 SIM 55 SIM 55 ISM 20 14 49 +39 09.2           ~ 9 0
41 SIM 56 SIM 56 Rad 20 16.3 +37 54           ~ 1 0
42 SIM 57 SIM 57 ISM 20 16 16.8 +43 44 18           ~ 6 0
43 SIM 58 SIM 58 ISM 20 16.9 +40 22           ~ 2 0
44 SH 2-104 SIM 59 HII 20 24 37 +38 31.9           ~ 96 0
45 SIM 60 SIM 60 Rad 20 19.5 +40 47           ~ 1 0
46 SIM 61 SIM 61 Rad 20 19.6 +39 14           ~ 2 0
47 SIM 62 SIM 62 Rad 20 21.8 +39 48           ~ 1 0
48 SIM 63 SIM 63 Rad 20 22.9 +38 33           ~ 1 0
49 SIM 64 SIM 64 Rad 20 23.2 +40 48           ~ 1 0
50 SIM 65 SIM 65 Rad 20 23.9 +34 59           ~ 1 0
51 SIM 66 SIM 66 Rad 20 24.2 +40 52           ~ 1 0
52 SIM 67 SIM 67 Rad 20 24.9 +43 20           ~ 1 0
53 SIM 68 SIM 68 Rad 20 26.2 +40 02           ~ 1 0
54 SIM 69 SIM 69 Rad 20 27.1 +38 48           ~ 1 0
55 SIM 70 SIM 70 Rad 20 28.7 +39 08           ~ 1 0
56 SIM 71 SIM 71 Rad 20 29.7 +41 07           ~ 1 0
57 SIM 72 SIM 72 Rad 20 30.7 +46 56           ~ 1 0
58 SIM 73 SIM 73 Rad 20 31.1 +44 09           ~ 1 0
59 SIM 74 SIM 74 Rad 20 32.4 +40 11           ~ 1 0
60 SIM 75 SIM 75 Rad 20 32.4 +41 38           ~ 1 0
61 SIM 76 SIM 76 Rad 20 32.7 +47 21           ~ 1 0
62 SIM 77 SIM 77 Rad 20 33.7 +40 00           ~ 1 0
63 SIM 78 SIM 78 Rad 20 34.8 +46 56           ~ 1 0
64 SIM 79 SIM 79 Rad 20 35.4 +47 55           ~ 1 0
65 SIM 80 SIM 80 Rad 20 36.3 +40 38           ~ 1 0
66 SIM 81 SIM 81 Rad 20 47.7 +42 57           ~ 1 0
67 SIM 82 SIM 82 Rad 20 47.7 +42 37           ~ 1 0
68 SIM 83 SIM 83 Rad 20 48.3 +41 42           ~ 1 0
69 SIM 84 SIM 84 Rad 20 50.5 +42 17           ~ 1 0
70 SIM 85 SIM 85 Rad 20 55.2 +42 31           ~ 1 0
71 SIM 86 SIM 86 Rad 21 11.8 +60 00           ~ 1 0
72 SIM 87 SIM 87 Rad 21 15.9 +43 54           ~ 1 0
73 SIM 88 SIM 88 Rad 21 18.5 +43 57           ~ 1 0
74 SIM 89 SIM 89 Rad 21 20.0 +44 26           ~ 1 0
75 SIM 90 SIM 90 Rad 21 21.7 +43 45           ~ 1 0
76 SIM 91 SIM 91 Rad 21 23.8 +43 17           ~ 1 0
77 SIM 92 SIM 92 Rad 21 38.7 +50 22           ~ 1 0
78 SIM 93 SIM 93 Rad 22 21.8 +58 48           ~ 1 0
79 SIM 94 SIM 94 Rad 22 22.5 +58 40           ~ 1 0
80 SIM 95 SIM 95 Rad 22 24.7 +63 34           ~ 1 0
81 SIM 96 SIM 96 Rad 22 35.2 +58 27           ~ 1 0
82 SIM 97 SIM 97 Rad 22 49.7 +59 51           ~ 1 0
83 SIM 98 SIM 98 Rad 22 51.6 +61 11           ~ 1 0
84 SIM 99 SIM 99 Rad 23 09.1 +64 45           ~ 1 0
85 SIM 100 SIM 100 Rad 23 16.3 +62 17           ~ 0 0
86 SIM 101 SIM 101 Rad 23 32.5 +60 43           ~ 0 0
87 SIM 102 SIM 102 Rad 23 33.2 +60 47           ~ 0 0
88 SIM 103 SIM 103 Rad 23 39.8 +61 55           ~ 0 0
89 SIM 104 SIM 104 Rad 23 53.0 +60 28           ~ 0 0
90 SIM 105 SIM 105 Rad 00 01.7 +64 37           ~ 0 0
91 SIM 107 SIM 107 Rad ~ ~           ~ 1 0
92 SIM 108 SIM 108 Rad ~ ~           ~ 1 0
93 SIM 113 SIM 113 ISM 01 23.0 +61 51           ~ 1 0
94 SIM 114 SIM 114 ISM 02 22.3 +61 51           ~ 1 0
95 SIM 116 SIM 116 ISM 02 47.2 +61 54           ~ 1 0
96 SIM 129 SIM 129 ISM 05 23 08.0 +33 28 50           ~ 15 0
97 SIM 130 SIM 130 ISM 05 22 55.0 +33 31 57           ~ 18 0
98 SIM 138 SIM 138 Rad ~ ~           ~ 1 0
99 SNR G180.0-01.7 SIM 147 SNR 05 39 00.000 +27 50 00.00           ~ 233 2
100 SIM 148 SIM 148 Rad ~ ~           ~ 1 0
101 SIM 186 SIM 186 Rad ~ ~           ~ 1 0
102 SIM 188 SIM 188 Rad 18 09 45 -23 45.0           ~ 9 0
103 SIM 201 SIM 201 Rad ~ ~           ~ 1 0
104 SIM 208 SIM 208 Rad ~ ~           ~ 1 0
105 SIM 252 SIM 252 Rad ~ ~           ~ 1 0
106 SIM 269 SIM 269 Rad ~ ~           ~ 1 0
107 SIM 280 SIM 280 ISM 01 08.3 +73 31           ~ 1 0
108 SIM 281 SIM 281 ISM 01 55.9 +73 18           ~ 1 0
109 SIM 305 SIM 305 ISM 22 30.9 +38 55           ~ 1 0
110 SIM 306 SIM 306 ISM 22 34.7 +40 46           ~ 1 0
111 SIM 0025+22.0 SIM 0025+22.0 Rad 00 28 07 +23 09.6           ~ 1 0
112 SIM 0103+14.0 SIM 0103+14.0 Rad 01 06 00 +15 15.3           ~ 1 0
113 SIM 0129+16.0 SIM 0129+16.0 Rad 01 32 24 +16 27.9           ~ 1 0
114 SIM 0130+16.0 SIM 0130+16.0 Rad 01 33 21 +16 29.9           ~ 1 0
115 4C 15.05 SIM 0202+14.0 Bla 02 04 50.41389571 +15 14 11.0436591   21.9 22.1 21.00   ~ 384 1
116 SIM 0234+07.0 SIM 0234+07.0 Rad 02 37 13 +07 28.5           ~ 1 0
117 SIM 0240-00.0 SIM 0240-00.0 Rad 02 42 43 -00 12.3           ~ 1 0
118 SIM 0245+02.0 SIM 0245+02.0 Rad 02 47 53 +02 20.8           ~ 1 0
119 4C 09.13 SIM 0254+09.1 G 02 56 44.97 +09 29 10.1     20.0     ~ 11 1
120 SIM 0254+09.2 SIM 0254+09.2 Rad 02 57 06 +09 30.9           ~ 1 0
121 OHIO E 008 SIM 0303+06.0 Rad 03 06 23 +06 51.0           ~ 1 0
122 SIM 0323+12.0 SIM 0323+12.0 Rad 03 25 54 +13 07.0           ~ 1 0
123 QSO B0336-0156 SIM 0336-01.0 QSO 03 39 30.9376270008 -01 46 35.803797420   18.96 18.41 17.33   ~ 526 1
124 SIM 0349+08.0 SIM 0349+08.0 Rad 03 52 36 +09 06.7           ~ 1 0
125 2C 349 SIM 0356+10.0 Sy2 03 58 54.4370049840 +10 26 02.791855968   16.68 15.41     ~ 332 2
126 2MASX J04071644+0342262 SIM 0404+03.0 Sy2 04 07 16.4671273272 +03 42 25.813809432   18.5       ~ 213 1
127 SIM 0407+21.0 SIM 0407+21.0 Rad 04 10 41 +21 56.4           ~ 1 0
128 SIM 0409+13.0 SIM 0409+13.0 Rad 04 12 33 +13 30.3           ~ 1 0
129 SIM 0409+22.0 SIM 0409+22.0 Rad 04 12 28 +22 32.3           ~ 1 0
130 SIM 0410+22.0 SIM 0410+22.0 Rad 04 13 03 +22 38.3           ~ 1 0
131 Mrk 1506 SIM 0430+05.0 Sy1 04 33 11.0956735296 +05 21 15.619461552   15.72 15.05 10.08   ~ 1927 2
132 NAME Per B SIM 0433+29.0 AGN 04 37 04.37510272 +29 40 13.8184969   21.7       ~ 496 2
133 SIM 0443+10.0 SIM 0443+10.0 Rad 04 46 39 +10 19.0           ~ 1 0
134 SIM 0450+18.0 SIM 0450+18.0 Rad 04 53 37 +18 38.4           ~ 1 0
135 4C 29.16 SIM 0506+29.0 Rad 05 09 29.50 +29 57 55.0           ~ 10 1
136 SIM 0510+18.0 SIM 0510+18.0 Rad 05 13 15 +19 03.0           ~ 1 0
137 SIM 0511+19.0 SIM 0511+19.0 Rad 05 14 15 +19 04.9           ~ 1 0
138 SIM 0518+05.0 SIM 0518+05.0 Rad 05 20 44 +09 12.9           ~ 1 0
139 ICRF J052109.8+163822 SIM 0518+16.0 Sy1 05 21 09.8855216664 +16 38 22.054553988   19.37 18.84 18.480   ~ 808 1
140 SIM 0528+13.0 SIM 0528+13.0 Rad 05 30 56 +13 34.2           ~ 1 0
141 M 1 SIM 0531+21.0 SNR 05 34 32 +22 00.8           ~ 5938 1
142 SIM 0548+20.0 SIM 0548+20.0 Rad 05 51 55 +20 39.4           ~ 1 0
143 OHIO G 086 SIM 0552+03.0 Rad 05 55 00 +03 35.3           ~ 1 0
144 SIM 0555+04.0 SIM 0555+04.0 Rad 05 58 37 +04 22.0           ~ 1 0
145 DA 195 SIM 0555+10.0 Rad 05 58.2 +10 10           ~ 3 0
146 SIM 0600+05.0 SIM 0600+05.0 Rad 06 03 14 +05 37.4           ~ 1 0
147 SIM 0600+17.0 SIM 0600+17.0 Rad 06 03 09 +17 13.9           ~ 1 0
148 NGC 2175 SIM 0606+20.1 OpC 06 09 39 +20 29.2   7.0 6.8     ~ 252 3
149 3C 153.1 SIM 0606+20.2 Rad 06 09 35.7 +20 29 19           ~ 12 1
150 SIM 0614+16.0 SIM 0614+16.0 Rad 06 17 18 +16 33.7           ~ 1 0
151 IC 443 SIM 0614+22.0 SNR 06 17.0 +22 34           ~ 1175 1
152 SIM 0619+09.0 SIM 0619+09.0 Rad 06 22 38 +09 39.0           ~ 1 0
153 V* CT Mon SIM 0629+05.0 LP* 06 32 54.3880197648 +05 07 54.517672164   13.3       M6 10 0
154 SIM 0630+04.1 SIM 0630+04.1 Rad 06 32 55 +04 10.7           ~ 1 0
155 SIM 0630+04.2 SIM 0630+04.2 Rad 06 33 20 +04 43.7           ~ 1 0
156 SIM 0630+05.0 SIM 0630+05.0 Rad 06 33 10 +05 12.7           ~ 1 0
157 SIM 0631+04.0 SIM 0631+04.0 Rad 06 33 45 +04 41.6           ~ 1 0
158 SIM 0633+10.0 SIM 0633+10.0 Rad 06 36 28 +10 50.0           ~ 1 0
159 SIM 0652+20.0 SIM 0652+20.0 Rad 06 55 47 +22 20.7           ~ 1 0
160 4C 19.25 SIM 0657+19.0 Rad 07 00 25.6 +19 29 12           ~ 4 1
161 SIM 0713+00.0 SIM 0713+00.0 Rad 07 16 21 +00 23.6           ~ 1 0
162 SIM 0713+17.0 SIM 0713+17.0 Rad 07 16 41 +17 40.4           ~ 1 0
163 SIM 0727+15.0 SIM 0727+15.0 Rad 07 30 19 +15 23.7           ~ 1 0
164 SIM 0731+10.0 SIM 0731+10.0 Rad 07 34 41 +10 14.7           ~ 1 0
165 SIM 0737+15.0 SIM 0737+15.0 Rad 07 39 52 +15 39.0           ~ 1 0
166 SIM 0741+10.0 SIM 0741+10.0 Rad 07 44 36 +10 05.2           ~ 1 0
167 QSO B0742+103 SIM 0742+10.0 QSO 07 45 33.05952141 +10 11 12.6923363       23.72   ~ 186 1
168 4C -00.28 SIM 0743-00.0 QSO 07 45 54.08232111 -00 44 17.5398546   18 17.1 16.69   ~ 181 1
169 SIM 0756+28.0 SIM 0756+28.0 Rad 07 59 13 +28 01.0           ~ 1 0
170 SIM 0806+08.0 SIM 0806+08.0 Rad 08 08 43 +07 58.9           ~ 1 0
171 SIM 0807+05.0 SIM 0807+05.0 Rad 08 10 28 +05 47.9           ~ 1 0
172 QSO B0808+019 SIM 0809+02.0 BLL 08 11 26.7071025192 +01 46 52.220897436   17.58 17.2 17.96   ~ 216 1
173 SIM 0829+14.0 SIM 0829+14.0 Rad 08 32 46 +14 10.1           ~ 1 0
174 4C 14.27 SIM 0832+14.0 Sy1 08 35 03.62136 +14 11 48.7212   19.5       ~ 57 2
175 SIM 0839+18.1 SIM 0839+18.1 Rad 08 41 59 +18 28.7           ~ 1 0
176 QSO B0839+187 SIM 0839+18.2 QSO 08 42 05.0940565824 +18 35 40.988568300   16.63 16.36 16.56   ~ 171 2
177 SIM 0849+13.0 SIM 0849+13.0 Rad 08 52 15 +12 56.3           ~ 1 0
178 SIM 0907+16.0 SIM 0907+16.0 Rad 09 10 19 +16 32.4           ~ 1 0
179 SIM 0927+12.0 SIM 0927+12.0 Rad 09 30 15 +12 14.0           ~ 1 0
180 SIM 0937+18.0 SIM 0937+18.0 Rad 09 39 48 +18 30.2           ~ 1 0
181 ICRF J095649.8+251516 SIM 0953+25.0 Sy1 09 56 49.8756920040 +25 15 16.049435040   17.46 17.21 17.96   ~ 298 1
182 SIM 1007+26.0 SIM 1007+26.0 Rad 10 09 53 +26 07.6           ~ 1 0
183 SIM 1016+11.0 SIM 1016+11.0 Rad 10 18 41 +11 15.3           ~ 1 0
184 SIM 1028+11.0 SIM 1028+11.0 Rad 10 30 57 +11 06.1           ~ 1 0
185 SIM 1028+17.0 SIM 1028+17.0 Rad 10 31 18 +16 53.1           ~ 1 0
186 SIM 1058+21.0 SIM 1058+21.0 Rad 11 01 48 +21 25.4           ~ 2 0
187 SIM 1059+21.0 SIM 1059+21.0 Rad 11 02 20 +21 13.2           ~ 1 0
188 SIM 1122+20.0 SIM 1122+20.0 Rad 11 24 50 +20 37.5           ~ 1 0
189 SIM 1123+20.0 SIM 1123+20.0 Rad 11 26 07 +20 42.5           ~ 1 0
190 SIM 1132+28.0 SIM 1132+28.0 Rad 11 35 27 +28 24.4           ~ 1 0
191 SIM 1133+28.0 SIM 1133+28.0 Rad 11 36 31 +28 19.4           ~ 1 0
192 SIM 1153+07.0 SIM 1153+07.0 Rad 11 55 52 +07 18.5           ~ 1 0
193 4C 04.40 SIM 1203+04.0 rG 12 06 20.12496 +04 06 10.7892           ~ 21 1
194 NGC 4261 SIM 1216+06.0 LIN 12 19 23.2160630 +05 49 29.700024   13.92 12.87     ~ 1174 0
195 3C 273 SIM 1226+02.0 BLL 12 29 06.6998257176 +02 03 08.597629980   13.05 14.830 14.11   ~ 5584 1
196 SIM 1226-02.0 SIM 1226-02.0 Rad 12 29 17 -02 21.6           ~ 1 0
197 M 87 SIM 1228+06.0 BiC 12 30 49.42338230 +12 23 28.0438581 10.16 9.59 8.63   7.49 ~ 6704 3
198 SIM 1236+08.0 SIM 1236+08.0 Rad 12 38 51 +08 25.5           ~ 1 0
199 SIM 1301+12.0 SIM 1301+12.0 Rad 13 03 50 +12 40.2           ~ 1 0
200 OHIO P 103 SIM 1302+12.0 Rad 13 04 42 +12 36.8           ~ 1 0
201 7C 1306+2724 SIM 1306+27.0 QSO 13 08 56.8173243480 +27 08 11.623049844   18.29 18.34     ~ 38 1
202 SIM 1310+16.0 SIM 1310+16.0 Rad 13 13 01 +16 32.9           ~ 1 0
203 SIM 1311+16.0 SIM 1311+16.0 Rad 13 13 46 +16 26.5           ~ 1 0
204 3C 286 SIM 1328+30.0 Sy1 13 31 08.2883506368 +30 30 32.960091564   17.51 17.25     ~ 4092 2
205 OHIO P 250 SIM 1329+23.0 Rad 13 32 43 +23 10.1           ~ 2 0
206 SIM 1359+05.0 SIM 1359+05.0 Rad 14 02 16 +05 08.2           ~ 1 0
207 SIM 1400+05.0 SIM 1400+05.0 Rad 14 03 06 +05 06.8           ~ 1 0
208 QSO B1404+286 SIM 1404+28.0 BLL 14 07 00.3941769384 +28 27 14.692128372   16.13 15.35 10.29   ~ 729 2
209 SIM 1430+09.0 SIM 1430+09.0 Rad 14 33 19 +09 16.5           ~ 1 0
210 SIM 1446+11.0 SIM 1446+11.0 Rad 14 49 03 +11 00.9           ~ 1 0
211 SIM 1447+11.0 SIM 1447+11.0 Rad 14 49 55 +10 56.0           ~ 1 0
212 NAME Hercules A SIM 1648+03.0 rG 16 51 07.9886687784 +04 59 35.547131472     18.25     ~ 448 1
213 2C 1473 SIM 1717-00.0 AGN 17 20 28.1680537512 -00 58 46.582453920   15.36       ~ 310 1
214 3C 391.0 SIM 1846-00.0 Rad 18 49 23.3 -00 55 38           ~ 337 2
215 SNR G039.2-00.3 SIM 1901+05.0 SNR 19 04 04.50 +05 27 12.0           ~ 180 1
216 SIM 2020+16.0 SIM 2020+16.0 Rad 20 22 29 +16 34.1           ~ 2 0
217 SIM 2057+28.0 SIM 2057+28.0 Rad 20 59 18 +28 55.7           ~ 1 0
218 OHIO X 130.6 SIM 2118+13.0 Rad 21 20 45 +13 27.0           ~ 2 0
219 SIM 2124+02.0 SIM 2124+02.0 Rad 21 26 34 +02 26.0           ~ 1 0
220 SIM 2128+04.0 SIM 2128+04.0 Rad 21 30 32 +05 02.6           ~ 2 0
221 SIM 2132+06.0 SIM 2132+06.0 Rad 21 35 17 +06 30.8           ~ 1 0
222 QSO B2134+0028 SIM 2134+00.0 QSO 21 36 38.5863558336 +00 41 54.211758468   17.30 17.08 17.02   ~ 544 2
223 SIM 2200+19.0 SIM 2200+19.0 Rad 22 03 01 +19 45.5           ~ 1 0
224 SIM 2201+19.0 SIM 2201+19.0 Rad 22 03 51 +19 48.9           ~ 1 0
225 SIM 2249+07.0 SIM 2249+07.0 Rad 22 51 48 +07 23.1           ~ 1 0
226 3C 454.3 SIM 2251+15.0 Bla 22 53 57.7480438728 +16 08 53.561508864   16.57 16.10 15.22   ~ 2690 2
227 OHIO Y 093 SIM 2255+05.0 Rad 22 58 24 +05 03.9           ~ 2 0
228 SIM 2306+19.0 SIM 2306+19.0 Rad 23 08 52 +19 29.9           ~ 1 0
229 SIM 2337+26.0 SIM 2337+26.0 Rad 23 40 19 +26 51.5           ~ 1 0
230 SIM 2344+24.1 SIM 2344+24.1 Rad 23 46 43 +24 50.5           ~ 1 0
231 SIM 2344+24.2 SIM 2344+24.2 Rad 23 47 14 +24 45.5           ~ 1 0
232 SIM 19 SIM 19 Rad ~ ~           ~ 2 0Store this result in Votable, in Ascii, or in the CDS portal

To bookmark this query, right click on this link: simbad:cat sim and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu


2022.08.08-15:06:09

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact