SIMBAD references

2013ARep...57..153K - Astron. Rep., 57, 153-194 (2013)

"RadioAstron"-A telescope with a size of 300000 km: Main parameters and first observational results.

KARDASHEV N.S., KHARTOV V.V., ABRAMOV V.V., AVDEEV V.Yu., ALAKOZ A.V., ALEKSANDROV Yu.A., ANANTHAKRISHNAN S., ANDREYANOV V.V., ANDRIANOV A.S., ANTONOV N.M., ARTYUKHOV M.I., ARKHIPOV M.Yu., BAAN W., BABAKIN N.G., BABYSHKIN V.E., BARTEL N., BELOUSOV K.G., BELYAEV A.A., BERULIS J.J., BURKE B.F., BIRYUKOV A.V., BUBNOV A.E., BURGIN M.S., BUSCA G., BYKADOROV A.A., BYCHKOVA V.S., VASIL'KOV V.I., WELLINGTON K.J., VINOGRADOV I.S., WIETFELDT R., VOITSIK P.A., GVAMICHAVA A.S., GIRIN I.A., GURVITS L.I., DAGKESAMANSKII R.D., D'ADDARIO L., GIOVANNINI G., JAUNCEY D.L., DEWDNEY P.E., D'YAKOV A.A., ZHAROV V.E., ZHURAVLEV V.I., ZASLAVSKII G.S., ZAKHVATKIN M.V., ZINOV'EV A.N., ILINEN Yu., IPATOV A.V., KANEVSKII B.Z., KNORIN I.A., CASSE J.L., KELLERMANN K.I., KOVALEV Yu.A., KOVALEV Yu.Yu., KOVALENKO A.V., KOGAN B.L., KOMAEV R.V., KONOVALENKO A.A., KOPELYANSKII G.D., KORNEEV Yu.A., KOSTENKO V.I., KOTIK A.N., KREISMAN B.B., KUKUSHKIN A.Yu., KULISHENKO V.F., COOPER D.N., KUT'KIN A.M., CANNON W.H., LARIONOV M.G., LISAKOV M.M., LITVINENKO L.N., LIKHACHEV S.F., LIKHACHEVA L.N., LOBANOV A.P., LOGVINENKO S.V., LANGSTON G., MCCRACKEN K., MEDVEDEV S.Yu., MELEKHIN M.V., MENDEROV A.V., MURPHY D.W., MIZYAKINA T.A., MOZGOVOI Yu.V., NIKOLAEV N.Ya., NOVIKOV B.S., NOVIKOV I.D., ORESHKO V.V., PAVLENKO Yu.K., PASHCHENKO I.N., PONOMAREV Yu.N., POPOV M.V., PRAVIN-KUMAR A., PRESTON R.A., PYSHNOV V.N., RAKHIMOV I.A., ROZHKOV V.M., ROMNEY J.D., ROCHA P., RUDAKOV V.A., RAISANEN A., SAZANKOV S.V., SAKHAROV B.A., SEMENOV S.K., SEREBRENNIKOV V.A., SCHILIZZI R.T., SKULACHEV D.P., SLYSH V.I., SMIRNOV A.I., SMITH J.G., SOGLASNOV V.A., SOKOLOVSKII K.V., SONDAAR L.H., STEPAN'YANTS V.A., TURYGIN M.S., TURYGIN S.Yu., TUCHIN A.G., URPO S., FEDORCHUK S.D., FINKEL'SHTEIN A.M., FOMALONT E.B., FEJES I., FOMINA A.N., KHAPIN Yu.B., TSAREVSKII G.S., ZENSUS J.A., CHUPRIKOV A.A., SHATSKAYA M.V., SHAPIROVSKAYA N.Ya., SHEIKHET A.I., SHIRSHAKO A.E., SCHMIDT A., SHNYREVA L.A., SHPILEVSKII V.V., EKERS R.D. and YAKIMOV V.E.

Journal keyword(s):

CDS comments: 2013AZh....90..179K

Simbad objects: 16

goto Full paper

goto View the reference in ADS

To bookmark this query, right click on this link: simbad:2013ARep...57..153K and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu


2019.12.06-07:42:07

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact