SIMBAD references

2014ATel.6027....1B - The Astronomer's Telegram, 6027, 1 (2014)

Two New Cataclysmic Variables by MASTER.

BALANUTSA P., LIPUNOV V., DENISENKO D., GORBOVSKOY E., TIURINA N., KORNILOV V., SHATSKIY N., CHAZOV V., KUZNETSOV A., VLADIMIROV V., YECHEISTOV V., YURKOV V., SERGIENKO Y., VARDA D., SINYAKOV E., GABOVICH A., IVANOV K., YAZEV S., BUDNEV N., KONSTANTINOV E., CHUVALAEV O., POLESHCHUK V., GRESS O., PARKHOMENKO A., TLATOV A., DORMIDONTOV D., SENIK V., KRUSHINSKY V., ZALOZHNIH I., POPOV A., BOURDANOV A., PODVOROTNY P., SHUMKOV V., SHURPAKOV S., LEVATO H., SAFFE C., MALLAMACI C., LOPEZ C. and PODEST F.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 2

goto View the reference in ADS

To bookmark this query, right click on this link: simbad:2014ATel.6027....1B and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu


2020.11.29-10:09:03

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact