MASTER OT J184625.50-531932.8 , the SIMBAD biblio

2020ATel13524....1P - The Astronomer's Telegram, 13524, 1 (2020)

MASTER: bright outburst with ampl>6m.

POGROSHEVA T., LIPUNOV V., KORNILOV V., GRESS O., TYURINA N., BALANUTSA P., GORBOVSKOY E., KUZNETSOV A., VLADIMIROV V., VLASENKO D., GORBUNOV I., CHERYASOV D., ZIMNUKHOV D., SENIK V., CHASOVNIKOV A., KUVSHINOV D., SHUMKOV V., BALAKIN F., ZHIRKOV K., PODESTA R., LOPEZ C., PODESTA F., FRANCILE C., LEVATO H., REBOLO R., SERRA M., BUCKLEY D., BUDNEV N.M., ERSHOVA O., YURKOV V., GABOVICH A., SERGIENKO Y., TLATOV A. and DORMIDONTOV D.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 1

goto View the reference in ADS


2021.05.14-15:00:42

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact