MASTER OT J063332.19+265600.2 , the SIMBAD biblio

2013ATel.4857....1Y - The Astronomer's Telegram, 4857, 1 (2013)

Possible SN and two CVs detected by MASTER.

YECHEISTOV V., DENISENKO D., LIPUNOV V., GORBOVSKOY E., TIURINA N., BALANUTSA P., KORNILOV V., BELINSKI A., SHATSKIY N., CHAZOV V., KUZNETSOV A., ZIMNUKHOV D., KRUSHINSKY V., ZALOZHNIH I., POPOV A., BOURDANOV A., PUNANOVA A., IVANOV K., YAZEV S., BUDNEV N., KONSTANTINOV E., CHUVALAEV O., POLESHCHUK V., GRESS O., FROLOVA A., PARKHOMENKO A., TLATOV A., DORMIDONTOV D., SENIK V., YURKOV V., SERGIENKO Y., VARDA D., SINYAKOV E., PODVOROTNY P., SHUMKOV V., SHURPAKOV S., LEVATO H., SAFFE C., MALLAMACI C., LOPEZ C. and PODEST F.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 7

goto View the reference in ADS


2021.06.18-04:11:27

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact