SIMBAD references

2010ATel.3009....1B - The Astronomer's Telegram, 3009, 1 (2010)

MASTER SN candidate in UGC 04543.

BALANUTSA P., GORBOVSKOY E., LIPUNOV V., KORNILOV V., BELINSKI A., SHATSKIY N., TYURINA N., KUVSHINOV D., CHAZOV V., KUZNETSOV A., ZIMNUKHOV D., KORNILOV M., TLATOV A., PARHOMENKO A.V., DORMIDONTOV D., YURKOV V., SERGIENKO Y., VARDA D., KRUSHINSKI V., ZALOZHNIH I., KOPYTOVA T., POPOV A., IVANOV K., YAZEV S., BUDNEV N., KONSTANTINOV E., LENOK V., CHUVALAEV O., POLESCHUK V. and GRES O.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 2

goto View the references in ADS

To bookmark this query, right click on this link: simbad:2010ATel.3009....1B and select 'bookmark this link' or equivalent in the popup menu


2021.09.19-06:55:35

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact